MUHASEBE VE FİNANSMAN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE

Kursun amacı: İşletmelerin muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
Bilgisayar Destekli Muhasabe Kurs Programı:

 • Ticari Defterler ve Belgeler
 • Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • İşletme Defteri
 • Kıymetli Evraklar
 • Bilanço
 • Büyük Defter ve Mizan
 • Varlık Hesapları
 • Kaynak Hesapları
 • Program Yüklemek
 • Cari Hesap
 • Çek Senet
 • Ön Muhasebe
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında;  Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlarda genel muhasebe işlemleri yapabilirler,  Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde muhasebe yardımcı elemanı olarak çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 304  saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir. Kurs Katılım Şartları: Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak, 16 yaşını tamamlamış olmak.  Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

PERSONEL BORDRO VE ÖZLÜK İŞLERİ

Kursun Amacı: 
“Personel Bordro Ve Özlük İşleri Eğitimi” kurs programını bitiren bireyin,

 • Bordro hesaplaması,
 • İş Kanunu uygulamalarını takip etmesi ve yürütmesi,
 • SGK uygulamalarını takip etmesi ve yürütmesi
 • Özlük işleri ve dokümantasyon yönetimini yapması,
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını takip edip yürütmesi amaçlanmaktadır.
   
Kursun Programı:
 • Bordro Hesapla
 • İş Kanunu Uygulamaları
 • Sgk Uygulamaları
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları
 • Özlük İşleri Ve Dökümantasyon Yönetimi
İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan bireyler, firmaların muhasebe veya insan kaynakları departmanlarında istihdam olanağı bulabilir.


Eğitim Süresi: 88  saat


Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 
Kurs Katılım Şartları: 
 • Lise mezunu olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.  
   
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

KOOPERATİFÇİLİK

Kursun amacı: Bu programı tamamlayan bireyin;  Kooperatiflerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetime ilişkin iş ve işlemleri,  Kooperatiflerin işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Kooperatif Mevzuatı
 • Kooperatif Muhasebesi
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler kooperatif kurabilirler.
Eğitim Süresi: 40  saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Kursta Verilecek Belge:  Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.  
Kurs Katılım Şartları: Okur yazar olmak,  18 yaşını tamamlamış olmak,  Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

ÖN MUHASEBE

Kursun Amacı:
Ön muhasebe kurs programını tamamlayan bireyin,

 • Mevzuata uygun ticari defter ve belgeler ile ilgili işlemleri yaparak arşivlemesi,
 • Mevzuata uygun perakende satış belgelerini, fatura ve irsaliyeyi ile fatura yerine geçen belgeleri düzenlemesi,
 • Mevzuata uygun işletme defteri kayıtlarını ve işletme hesap özetini yapma,
 • Mevzuata uygun menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenlemesi,
 • Mevzuata uygun vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapması,
 • Mevzuata uygun ticaret sicili, mesleki kuruluş ve bakanlık işlemlerini yapması,
 • Mevzuata uygun işçi, bağımsız çalışan ve devlet memuru statüsünde çalışanların işlemlerini yapması ve belgeleri düzenlemesi,
 • Muhasebe paket programını çalışma kurallarına göre kurarak yedekleme yapması, Muhasebe paket program çalışma kurallarına göre ön muhasebe programlarını kullanması, Muhasebe fişlerine kayıt ve entegrasyon işlemleri ile muhasebe raporlarını alarak devir işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Defter Ve Belgeler
 • Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • İşletme Defteri
 • Kıymetli Evraklar Ve Menkul Kıymetler
 • Vergi Dairesi Ve Belediye İşlemleri
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik
 • Sosyal Güvenlik İşlemleri
 • Muhasebe Paket Programına Giriş
 • Muhasebe Paket Programında Ön Muhasebe
 • Paket Programda Muhasebe
İstihdam alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 357 saat.
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • İlkokul mezunu olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

İNSAN KAYNAKLARI ELEMANI GELİŞTİRME VE UYUM

Kursun Amacı:

 • İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
 • İnsan kaynakları Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlaması,
 • İnsan Kaynakları bilgi sistemi ile ilgili veri giriş, güncelleme, arşivleme ve raporlama faaliyetlerini yapması,
 • İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili operasyonel faaliyetlere destek vermesi, amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yasal Mevzuatı, Kuruluş Prosedürlerine Uygunluğu
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi İle İlgili Faaliyetler
 • İnsan Kaynakları Süreçleri İle İlgili Operasyonel Faaliyetler
İstihdam alanları:
Eğitim Süresi:70 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • 18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
 • Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
 • MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
 • En az okur yazar olup işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri